Regulamin i polityka prywatności

Regulamin Konkursu: „Mobilne biuro mamy”

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Mobilne biuro mamy” (zwanym dalej Konkursem).
2.    Konkurs organizowany jest przez portal Mamo Pracuj – www.mamopracuj.pl (reprezentowany przez firmę Tomasz Kaczanowski kaczanowscy.pl) zwany dalej Organizatorem. Partnerem technologicznym jest firm Hewlett Packard Polska Sp. z o.o, zwanym dalej Partnerem technologicznym.
3.    Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej www.mobilnebiuromamy.mamopracuj.pl oraz www.mobilnebiuromamy.pl w terminie od 10 lipca do 30 września 2013 r.
4. Konkurs ma na celu zachęcenie mam do realizowania swoich planów dotyczących pracy zawodowej, czy to pracy na etacie czy też założenia własnej firmy, w czym z pewnością pomocne będą urządzenia, które można wygrać w konkursie. Wraz z konkursem organizowana jest akcja edukacyjna dotycząca technologii przyjaznych mamie, dzięki którym praca może być łatwiejsza.
5.  Regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznania nagród, zwanymi dalej „Nagrodami” osobom wyróżnionym w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych nadesłanych przez Uczestniczki Konkursu w celu ich publikacji w mediach w ramach podsumowania konkursu, w tym na stronach internetowych oraz swoim profilu serwisie Facebook.

§1
Zasady Konkursu

1. Uczestniczkami Konkursu mogą być wszystkie mamy zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestniczki Konkursu rejestrując się na platformie konkursowej i podając swoje dane osobowe (imię, adres email, adres pocztowy, nr telefonu komórkowego) odpowiadają na pytanie konkursowe: „Jak pokierowałabyś swoim życiem zawodowym, gdybyś miała swoje małe mobilne biuro”. Wypowiedź nie może przekroczyć 1200 znaków wraz ze spacjami. Do tekstu można dołączyć 1 zdjęcie.
3. Każda uczestniczka może przysłać jedno zgłoszenie.
4. Jednocześnie ustala się, że: zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę zapewnienia o tym, że Uczestniczka zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść oraz że spełniają warunki opisane w §1 punkt 1.

§2
Termin i procedura zgłoszeń

1. Konkurs trwa od 10 lipca do 30 września 2013 roku.
2. Prace należy przesłać na platformę www.mobilnebiuromamy.pl za pomocą specjalnego formularza w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2013 r.
3. Prace przesłane w innej formie i poza terminem konkursu nie będą brane pod uwagę.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych umożliwiających identyfikacje Uczestniczki i pozwalające na dostarczenie ewentualnych nagród.

§3
Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości.
2. Przy ocenie nadesłanych prac brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość w uzasadnieniu dla swoich planów zawodowych, przedsiębiorczość, a także przekonujący i ciekawy pomysł na swój rozwój zawodowy. Istotny dla oceny jest także sam sposób prezentacji i zainspirowanie innych mam.
3. Jury wyłoni laureatki Konkursu w drodze głosowania.
4. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę głosy oddane przez internautów, na platformie internetowej www.mobilnebiuromamy.pl, jednak nie są one kryterium nagradzania w przypadku nagrody I i II.
5. Dodatkową nagrodę otrzyma uczestniczka konkursu, której praca zdobędzie najwyższą liczbę głosów w głosowaniu internautów. Głosowanie zakończy się wraz z konkursem (15.09.2013 r.).
6. Jury ogłosi swoją decyzję do 30 września br.
7. Decyzja Jury co do oceny zgłoszeń oraz przyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§4
Nagrody

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są:
I Nagroda – Notebook HP Spectre XT Pro Ultrabook™ o wartości 4888,83 zł brutto
II Nagroda – Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150 Mobile All-in-One 1599 zł brutto
1 a. Nagrodami dodatkowymi (zgodnie z decyzja organizatora i partnera konkursu):
III Nagroda – Bezprzewodowa mysz HP
IV Nagroda – Plecak na laptop HP
V Nagroda – Słuchawki HP
2. Nagroda niespodzianka, jest nagrodą dodatkową ufundowaną przez Organizatora konkursu.
3. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem (§4 punkt 1), bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Jedna uczestniczka może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
5. Uczestniczka Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełniła któregokolwiek z warunków określonych w § 1 niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5
Ogłoszenie wyników

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Organizatora na Facebooku a także na wybranych stronach patronów medialnych Konkursu.
2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej mailowo lub telefonicznie.

§6
Wydawanie nagród

1. Nagrody zostaną wysłane zwycięskim Uczestniczkom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na koszt Organizatora konkursu. Wysyłka nastąpi na adres wskazany przez Laureatkę w zgłoszeniu konkursowym.
2. W przypadku nagrody trzeciej (nagroda niespodzianka) zostanie ona wysłana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
3. W przypadku nagrody pierwszej i drugiej, nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych od uregulowania przez Zwyciężczynię obowiązku podatkowego związanego z wartością nagrody.
4. Zwyciężczynie obowiązuje opłacenie 10% podatku od wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Artykuł ten stanowi, iż od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.
5. Podatek o którym mowa w §6 pkt. 3 i 4 musi zostać opłacony w ciągu 4 tygodni (czterech tygodni) od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. W przypadku niedotrzymania tego terminu nagroda przepada.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Nagrodzoną adresu lub innych danych, przy użyciu których przekazywano powiadomienie o wygranej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Nagrodzoną danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestniczki Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
8. W przypadku niewydania nagród w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 7
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestniczek przetwarzane są w celu ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród zwycięskim Uczestniczkom oraz wykonania innych obowiązków wynikających z regulaminu (np. kontakt z Uczestniczką) oraz do celów podatkowych i księgowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestniczki dobrowolnie, ale niezbędne do wydania nagród. Uczestniczki w drodze odrębnego oświadczenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestniczki mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Regulamin zaakceptowany 1 lipca 2013 roku.